Powered by Smartsupp
Úvodní stránka Reklamace nebo vrácení zboží

Reklamace nebo vrácení zboží

DŮLEŽITÉ VE ZKRATCE:

 1. Ke každé reklamaci nebo vrácení zboží je nutné přiložit kompletně vyplněný formulář !
 2. Na reklamaci není nutné zasílat kompletní výrobek, většinou stačí poslat pouze vadný díl (např. řídící jednotku a ovladače)
 3. Reklamaci nebo vratku odešlete na adresu:
  LevnéAlarmy.cz, K Turkovu 3286/3, Ostrava - Martinov, 723 00
 4. Reklamace a vratky zákazník zasílá na vlastní náklady. Vyřízená reklamace je pak zákazníkovi odeslána na náklady eshopu.

Reklamační podmínky:

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od přepravce! Na případné pozdější zjištění poškození zboží vlivem přepravy nebude brán zřetel! Pokud je zboží poškozeno je nutné bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat příslušné uživatelské příručky (návody k montáži a obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží či vniknutím cizích látek (prachu, vody, atd.) do zařízení.

Prodávající nepřebírá finanční odpovědnost za náklady spojené se servisem zařízení nebo odtahem vozu do servisu kvůli vadě způsobené dodaným zařízením! Při závadě zařízení je nutné v první řadě kontaktovat montážní firmu, popř. volat na naši linku technické podpory!

Záruční doba Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě, případně daňovém dokladu (faktuře). Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Takto činíme a počínaje datem 14.7.2008 je nově na vybrané výrobky záruka 36 měsíců* * záruční doba je u každého jednotlivého výrobku uvedena.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit vyplněný reklamační formulář.   

Vyřízení reklamace

Reklamace se řeší v sídle společnosti LevnéAlarmy.cz na adrese K Turkovu 3286/3. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na náklady kupujícího - na výše uvedenou adresu, musí zásilka obsahovat:

 • reklamované zboží (pokud je např. vadný autoalarm, postačí k reklamaci zaslat pouze řídící jednotku a ovladače),
 • kopii nákupního dokladu (nezasílejte originál faktury, ten Vám slouží jako doklad o nabytí zboží a pokud jej zašlete zároveň s reklamovaným výrobkem, nemáme možnost jej po dobu reklamace archivovat. Nebude Vám tedy zaslán zpět!)
 • Reklamační formulář(obsahující podrobné označení závady), a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo).

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

Reklamace se snažíme ve většině případů řešit výměnou za nové zboží tak, aby doba nutná k opravě výrobku byla co nejkratší. Zbytek reklamací se řeší do 30 dnů. Ve zvláštních případech může však být doba reklamace prodloužena až na 60 dnů. (např. pokud byl prodej výrobku již ukončen a není tedy možné jej ihned vyměnit za nový)

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, popř. ihned zboží vymění za nové, nebo
 • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu (v tomto případě zboží zasíláme zpět s dobírečným v ceně obchodního balíku),
 • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 25.9.2007. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.